BEEK & LIMBRICHT
046 460 00 11
info@bellavitanederland.nl

Privacybeleid

Samen zijn en samen genieten

Created with Sketch.

Privacyverklaring Bella Vita

Als u gebruik maakt van de diensten die Bella Vita aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door het personeel van Bella Vita. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 • Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Cliëntendossiers
 • Ondersteuningsplannen
 • Evaluaties
 • Gebruik van persoonsgegevens

Door onze diensten te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:

 • Personalia (inclusief personalia van een eventueel wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van betrokkene)
 • Identificatienummer / Burgerservicenummer (BSN)
 • Adres en telefoonnummer
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat
 • Zorginhoudelijke gegevens (ziekten, diagnose, gezondheidstoestand)
 • Financiële en administratieve gegevens
 • Foto’s (die gemaakt zijn bij Bella Vita worden geplaatst op een beveiligde website)
 • Acties en doelen (deze worden opgenomen in een ondersteuningsplan)
 • Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Bella Vita ; info@bellavitanederland.nl

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 • Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 • Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Bella Vita sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

 • Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 • Inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Behoudens gewichtige redenen zal Bella Vita een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.

 • Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 • Functionaris van gegevensbescherming

Bella Vita heeft conform de AVG een functionaris van gegevensbescherming aangesteld. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens kunt u hier terecht.

Naam: Mw. M.P.E.H. Ramakers

Email:  m.ramakers@bellavitabeek.nl

Tel nr:  046 460 00 11

 • Beveiliging

Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:

Zilliz Landmerc; beveiligde software omgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

 • Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:

Bella Vita Nederland

Brugstraat 3

6191 KC, BEEK

046 460 00 11

info@bellavitanederland.nl

www.bellavitanederland.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2023